Про кафедру

У ринкових умовах господарювання математичні методи стають важливим аргументом для отримання більш глибоких і повних знань про кількісні та якісні сторони економічного механізму тих чи інших процесів і явищ. Стратегічні рішення повинні прийматися не інтуїтивно, а на підставі всебічного статистичного аналізу та математичних розрахунків. І не випадково, саме в наш час, відзначається активний ріст використання математичних методів в макро- та мікроекономічних дослідженнях.

Кафедра забезпечує викладання дисциплін «Вища математика», «Вища і прикладна математика», «Теорія імовірності та математична статистика», «Математичне програмування», «Оптимізаційні методи та моделі», «Економетрія», «Економетрика», «Управління ризиками», «Кількісні методи та моделі податкового прогнозування», «Кількісні методи фінансового прогнозування», «Методи і моделі прийняття рішень в аналізі і аудиті», «Моделі соціальних процесів», «Математичне моделювання трудових процесів», «Математичне моделювання в економіці»,  «Математична статистика та математичні методи в психології»,  «Теорія ігор»  для студентів факультетів аграрної економіки і менеджменту, банківського бізнесу, економіки і управління,  обліку і аудиту, юридичний, фінансів, комп’ютерних інформаційних  технологій та навчально-наукового інституту міжнародних економічних відносин ім. Б. Д. Гаврилишина.

Основними напрямками роботи є: оптимізаційні методи та моделі, кількісні методи фінансового прогнозування, кількісні методи та моделі податкового прогнозування, оцінка та моделювання фінансових ризиків, математичні методи та моделі у соціальній роботі, фінансова математика, методи та моделі прийняття рішень в аналізі та аудиті, математичне моделювання трудових процесів. У навчальному процесі та прикладних наукових дослідженнях інтенсивно використовуються для розв’язування оптимізаційних і економетричних задач комп’ютерна техніка та програмні продукти (EXCEL, STADIA, MATLAB-6, GEOGEBRA).

На кафедрі проводить наукові дослідження, що об’єднані в тематики: «Сучасні методи розв’язування диференціальних рівнянь» та «Розробка математичних моделей та інструментальних засобів глобального моделювання економічних процесів розвитку та управління економічними системами». За період існування кафедри викладачами опубліковано 7 монографій та понад 700 статей. На кафедрі працює студентський науковий гурток, до роботи якого залучені кращі студенти університету.