Історія кафедри

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ

         Кафедра економіко-математичних методів згідно наказу №264 від 7 травня 2007 року утворена на базі кафедри вищої математики, яка утворена  ще у 1967році.

З відкриттям у Тернополі відділення фінансово-математичного факультету КІНГ, дисципліну «Вища математика» з 1 вересня 1966р. читала старший викладач Ганна Сергіївна Шевело Із збільшенням числа студентів 1.09.1967 р. була створена одна із перших кафедра статистики і математики. Завідувати нею був запрошений кандидат фізико-математичних наук, доцент Тернопільського філіалу Львівського політехнічного інституту Ярослав Михайлович Кізима .

Першими членами кафедри були. ст. викладач Ольга Володимирівна Нікітіна, випускник аспірантури Інституту математики АН України(м. Київ) Борис Михайлович Богатирьов, ст. викладач Федір Павлович Якімов та Стефанія Олексіївна Пелих.

Шевело Ганан Сергіївна та Нікітіна Ольга Володимирівна

З 1вересня 1969 р. кафедра перейменована на кафедру вищої математики Тернопільського філіалу Київського інституту народного господарства. Продовжував завідувати кафедрою доц. Кізима Я.М. Колектив математиків кафедри поповнили в 1970 році викладач Тетяна Гаврилівна Коротка і випускник механіко-математичного факультету Львівського державного університету ім. І.Франка Богдан Степанович Окрепкий.

У 1971 р. Я. М. Кізима першим серед професорсько-викладацького складу тодішнього інституту захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук, а через п’ять років отримав звання професора.

Колектив кафедри протягом 1971-1974 років поповнили Антоніна Іванівна Процик, випускник математичного факультету Чернівецького державного університету Василь Миколайович Неміш,. Іван Миколайович Осів, Василь Андрійович Домбровський, Роман Степанович Мацьків, Володимир Володимирович Терлецький та Федір Михайлович Мигович.

У 1973 р після поділу на дві кафедри — вищої математики та прикладної математики, першою продовжував керувати Я.М.,Кізима,а Б.М.Богатирьов очолив другу (З 1983 р. кафедру прикладної математики очолив В.О.Єрьоменко. Слід зазначити, що викладацький склад кафедри прикладної математики у цьому році збільшився з 6 до 13 осіб. Активно почала проводитися госпдоговірна науково-дослідна робота з використанням економіко-математичних методів в економіці).

У ті далекі часи Я. М. Кізима, І. М. Осів, В. В. Терлецький, В. О. Єрьоменко

Після раптової смерті Я.М. Кізими 16січня 1977 р. виконувати обов’язки, а пізніше і завідувати кафедрою вищої математики обраний доцент В.В.Терлецький. У цей час основну увагу приділено методичній роботі. Опубліковано ряд методичних розробок, одним із перших в інституті запрацював автоматизований клас АК-30 для перевірки знань студентів. Для забезпечення навчального процесу в класі АК-30 працювали інженери В. Р. Тернопільська (Дупай) та Г. Т. Рижак. У 1979 року на кафедру вищої математики зарахований Г. Д. Волянюк.

Після смерті доцента В.В. Терлецького з 1вересня1987 року обов’язки завідувача кафедри вищої математики виконували доценти В.М. Неміш і Р.С.Мацьків. У цьому ж році з посади начальника навчального управління ТАНГ переведено викладачем (а з 1.09.1994 року старшим викладачем ) М. Я. Шелестовську.

У зв’язку з реорганізацією 28.04.1988 року (об’єднання кафедр вищої математики та прикладної математики) створено кафедру математичних методів в економіці. Обов’язки завідувача кафедри покладено на доцента В.О. Єрьоменка. Крім дисципліни «Вища математика» , яка раніше була єдиною на кафедрі, почали читати «Теорія ймовірностей і математична статистика», «Математичне програмування», «Економіко-математичні методи», «Економетрія».

У 1990 року завідувачем кафедри обрано доцента В.А. Домбровський. У 1993 році на кафедру зарахований старший викладач І. М. Крижанівський. Упродовж свого короткого життя він займався методичною та науково-методичною роботою.

30 серпня 1996 року утворено дві кафедри: вищої математики та економіко-математичних методів і моделей. Завідувати кафедрою вищої математики продовжував доцент Домбровський В.А.

Колектив кафедри вищої математики, 1996р.

(перший ряд: Мигович Ф.М., Лесик О. Ф., Домбровський В. А., Шабдінова І. Б., Мачула Л. О.

другий ряд: Мацьків Р. С., Домбровський І. В., Неміш В. М., Шелестовська М Я., Хома Г. П., Окрепкий Б. С., Крижанівський І.М.)

Завідувачем кафедри економіко-математичних методів і моделей був І.С.Ткаченко (з 2004року — О. Т. Іващук. Зросла кількість дисциплін, які задовольняють підвищенні вимоги щодо математичної підготовки спеціалістів економічного профілю: «Дослідження операцій», «Фінансова математика», «Кількісні методи фінансового прогнозування», «Кількісні методи податкового прогнозування», «Кількісні методи фінансового прогнозування», «Математичне моделювання соціальних процесів».)

17 червня 2002 року завідувачем кафедри вищої математики обраний кандидат фізико-математичних наук, доцент Микола Іванович Шинкарик, який раніше працював доцентом кафедри економіко-математичних методів і моделей. Указом Президента України від 20 січня 2006 р. доцентові М. І. Шинкарику присвоєно почесне звання заслужений працівника освіти України. Після об’єднання двох кафедр у 2007 році М. І.Шинкарик обраний завідувачем кафедри економіко-математичних методів. Велика увага у роботі кафедри приділялась математичній підготовці майбутніх економістів. На кафедрі продовжували працювати ветерани, які заклали найвищі стандарти роботи з підготовки фахівців. У той же час колектив кафедри поповнився молодими викладачами, повними нових ідей та енергії.

Колектив кафедри економіко-математичних методів, 2014 р.

 (перший ряд: Кармелюк Г І., Руська Р. В., Лесик О. Ф., Сенів Г. В., Гаврилюк Н. В., Пласконь С. А., Башуцька О. С.

другий ряд: Попіна С. Ю., Єрьоменко В. О., Мартинюк О. М., Шинкарик М. І., Березька К. М, Іващук О. Т.,
Дзюбановська Н. В., Неміш В. М., Цебрій Р. І.)

 

У вересні 2014 року в.о. завідувача кафедри призначено доцента О. М. Мартинюк.

Під керівництвом доцента О. Т. Іващука підготовлені та захищені 4 наукові дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата наук по економіко-математичних методах.

На кафедрі працює студентський науковий гурток (керівник доцент А. М. Алілуйко), до якого залученні талановиті студенти. Щороку кращі дослідження доповідаються на студентській науковій конференції.

Під керівництвом профорга К. М. Березької колектив кафедри бере активну участь у громадському житті університету, неабияка увага приділяється профорієнтаційній роботі.

Основними напрямами науково-дослідної роботи викладачів кафедри є економіко-математичні методи банківської діяльності, кількісні методи фінансового прогнозування, кількісні методи податкового прогно­зування, кількісні методи інвестиційних розрахунків, оцінка та моделювання фінансових ризиків, математичні методи і моделі у соціальній роботі, фінансова математика.

Викладачі кафедри беруть активну участь у наукових розробках бюджетних тем: «Розробка математичних моделей та інструментальних засобів глобального моделювання економічних процесів розвитку та управління економічними системами»

За час діяльності кафедри випущено десятки навчальних і методичних посібників та монографій. Серед них: «Вища математика : Підручник», «Вища математика. Тексти лекцій для студентів-заочників економічних спеціальностей», «Вища математика (практикум): Навчальний посібник», «Управління підприємницьким ризиком», «Економічні методи та моделі», «Методи дослідження операцій в економіці», «Математика для економістів у прикладах і задачах».

Доцент кафедри І. Я. Новосад з 2015року захищає мирне українське небо на сході нашої країни.

Cтаном на 01.01.2017р. професорсько-викладацький та навчально-допоміжний персонал складається з 20 співробітників:

А. М. Алілуйко к. ф.-м. н., доцент; К. М. Березька к. т. н., доцент; Н. В. Дзюбановська к. е. н., ст. викладач; І. В. Домбровський викладач; В. О. Єрьоменко к. ф.-м. н., доцент; О. Т. Іващук к. е. н., доцент; Г. І. Кармелюк к. ф.-м. н., доцент; О. Я. Ковальчук к. ф.-м. н., доцент; О. Ф. Лесик к. ф.-м. н., доцент; О. М. Мартинюк к. ф.-м. н., доцент; В. М. Неміш к. ф.-м. н., доцент; І. Я. Новосад к. т. н., доцент; С. А. Пласконь к. е. н., доцент; С. Ю. Попіна к. ф.-м. н., доцент; Р. В. Руська к. е. н., доцент; Г. В. Сенів викладач; С. Г. Хома-Могильська к. ф.-м. н., доцент; М.І. Шинкарик к. ф.-м. н. к, доцент, перший проректор; Л.О. Мачула інженер; Н. В. Гаврилюк- ст. лаборант.

Оскільки при викладанні математичних дисциплін викладачі формують у студентів розуміння і необхідність прикладного спрямування отриманих знань, у  2018 році  кафедру було переіменовано на “Кафедру прикладної математики”.

 

У 2020 році до дружнього колективу кафедри доєднались спеціалісти у галузі  статистики доценти Маслій В. В. та Ціщик Р. В.

Колектив цінує українські традиції

 

і любить віддпочивати